Нови образци на справките за активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


    Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане, свързани с фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление ,,Осигурителен надзор“ утвърди нови образци на справките за активите на фондовете по чл. 23 от Наредба № 9 на КФН, които пенсионноосигурителните дружества представят в КФН, както и образци на справките, представяни от банките-попечители съгласно чл. 123а, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване. Решенията за утвърждаване на образците са налични на интернет страницата на КФН в рубрика ,,Административни документи/Решения“, а образците на справки са публикувани в рубрика ,,Административни документи/Форми и образци/Осигурителен пазар

Нови образци на справките за активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


    Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане, свързани с фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление ,,Осигурителен надзор“ утвърди нови образци на справките за активите на фондовете по чл. 23 от Наредба № 9 на КФН, които пенсионноосигурителните дружества представят в КФН, както и образци на справките, представяни от банките-попечители съгласно чл. 123а, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване. Решенията за утвърждаване на образците са налични на интернет страницата на КФН в рубрика ,,Административни документи/Решения“, а образците на справки са публикувани в рубрика ,,Административни документи/справки и образци/Осигурителен пазар