Надзор върху застрахователните дружества, извършващи дейност в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, считано от 01.01.2021 г.


В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (ЕС), считано от 01.01.2021 г., правото на ЕС в областта на застраховането няма да бъде приложимо в Обединеното кралство.
Във връзка с изтичането на преходния период на 31.12.2020 г., в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Prudential Regulation Authority (PRA) относно задълженията на застрахователните дружества със седалище в Република България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство, считано от 01.01.2021 г., и относно надзора върху тяхната дейност.
Дейността на дружествата, подали заявления за участие в режимите на временни разрешения, както и дружествата, които ще продължат да обслужват договорите, сключени преди края на преходния период, до датата на тяхното изчитане, попадат в обхвата на надзора на PRA. Необходимо е тези застрахователи да се регистрират в портала за електронно подаване на данни към компетентния надзорен орган на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-insurance-sector#how_to_report
След регистриране в посочения портал, PRA ще се свърже с всеки застраховател индивидуално за предоставяне на допълнителна информация относно регистрацията.
Информация, относно подаването на заявление за установяване на застрахователен клон на територията на Обединеното кралство, може да се намери на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/new-firm-authorisation
Същевременно, застрахователите трябва да изпратят и електронно копие на заявлението си до PRA на следния адрес: PRA-AuthsVoPsCancelations@ bankofengland.co.uk
Информация, относно подаването на заявления за одобрение на управителни и контролни органи, може да се намери на следния интернет  адрес: https://www.bankofengland.co.uk/ prudential-regulation/authorisations/senior-managers-regime-approvals
Заявленията следва да се изпращат и на следния адрес:
PRA.TPR@bankofengland.co.uk
Съгласно политиката за информационна сигурност на националния компетентен орган на Обединено кралство, всяка поверителна електронно обменяна информация, следва да бъде криптирана. Допълнителна информация относно криптирането на данните може да се открие на интернет адрес:
https://www.bankofengland.co.uk/-  media/boe/files/statistics/data-collection/secure-email-user-guide.pdf?la=en&hash=E2F1DE9E05F47004145C746D65D81C8C7AF3F58A
Националният компетентен орган на Обединеното кралство напомня на всички застрахователни дружества, които ще извършват дейност в съответствие с режимите на временни разрешения, че е необходимо да се запознаят с цялата налична информация на интернет страницата на надзора и да бъдат подготвени съгласно посочените изисквания. В допълнение, съответните заявления за участие в установените в Обединеното кралство режими, следва да бъдат подадени предварително, в рамките на първото тримесечие на 2021 г. Застрахователите следва да имат предвид, че компетентният орган продължава да работи по изискванията на временните режими и е възможно периодично да изисква от застрахователите да актуализират заявленията си за участие в тях.
В случай че застраховател, който е заявил намерение за участие в режимите за временни разрешения, или е подал заявление за установяване на клон на територията на Обединеното кралство, все още не е получил информация относно лицето му за контакт в националния компетентен орган на Обединеното кралство, следва да заяви предоставянето на тази информация на следния адрес: PRA.TPR@bankofengland.co.uk.

Надзор върху застрахователните дружества, извършващи дейност в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, считано от 01.01.2021 г.


В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (ЕС), считано от 01.01.2021 г., правото на ЕС в областта на застраховането няма да бъде приложимо в Обединеното кралство.
Във връзка с изтичането на преходния период на 31.12.2020 г., в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Prudential Regulation Authority (PRA) относно задълженията на застрахователните дружества със седалище в Република България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство, считано от 01.01.2021 г., и относно надзора върху тяхната дейност.
Дейността на дружествата, подали заявления за участие в режимите на временни разрешения, както и дружествата, които ще продължат да обслужват договорите, сключени преди края на преходния период, до датата на тяхното изчитане, попадат в обхвата на надзора на PRA. Необходимо е тези застрахователи да се регистрират в портала за електронно подаване на данни към компетентния надзорен орган на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-insurance-sector#how_to_report
След регистриране в посочения портал, PRA ще се свърже с всеки застраховател индивидуално за предоставяне на допълнителна информация относно регистрацията.
Информация, относно подаването на заявление за установяване на застрахователен клон на територията на Обединеното кралство, може да се намери на следния адрес: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/new-firm-authorisation
Същевременно, застрахователите трябва да изпратят и електронно копие на заявлението си до PRA на следния адрес: PRA-AuthsVoPsCancelations@ bankofengland.co.uk
Информация, относно подаването на заявления за одобрение на управителни и контролни органи, може да се намери на следния интернет  адрес: https://www.bankofengland.co.uk/ prudential-regulation/authorisations/senior-managers-regime-approvals
Заявленията следва да се изпращат и на следния адрес:
PRA.TPR@bankofengland.co.uk
Съгласно политиката за информационна сигурност на националния компетентен орган на Обединено кралство, всяка поверителна електронно обменяна информация, следва да бъде криптирана. Допълнителна информация относно криптирането на данните може да се открие на интернет адрес:
https://www.bankofengland.co.uk/-  media/boe/files/statistics/data-collection/secure-email-user-guide.pdf?la=en&hash=E2F1DE9E05F47004145C746D65D81C8C7AF3F58A
Националният компетентен орган на Обединеното кралство напомня на всички застрахователни дружества, които ще извършват дейност в съответствие с режимите на временни разрешения, че е необходимо да се запознаят с цялата налична информация на интернет страницата на надзора и да бъдат подготвени съгласно посочените изисквания. В допълнение, съответните заявления за участие в установените в Обединеното кралство режими, следва да бъдат подадени предварително, в рамките на първото тримесечие на 2021 г. Застрахователите следва да имат предвид, че компетентният орган продължава да работи по изискванията на временните режими и е възможно периодично да изисква от застрахователите да актуализират заявленията си за участие в тях.
В случай че застраховател, който е заявил намерение за участие в режимите за временни разрешения, или е подал заявление за установяване на клон на територията на Обединеното кралство, все още не е получил информация относно лицето му за контакт в националния компетентен орган на Обединеното кралство, следва да заяви предоставянето на тази информация на следния адрес: PRA.TPR@bankofengland.co.uk.