“Малък Искър” АД дължи такса в КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", установи изискуемо публично държавно вземане – такса от "Малък Искър" АД .

Пълния текст на решение 632 може да намерите в раздел "Документи".