Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества


Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Същите имат за цел съобразяването с извършените със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) промени, като се унифицира предоставяната при поискване от осигурените във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване лица информация от пенсионноосигурителните дружества.
С предложените изменения се:
– утвърждават образци на извлеченията от аналитичните сметки на лицата, получаващи разсрочени плащания от фондовете за разсрочени плащания, и на информацията за постигнатата реална доходност по аналитичните сметки;
– регламентира метода, който се използва от пенсионноосигурителните дружества за изчисляване реалната доходност по аналитична сметка на лице, получаващо плащания от фонд за разсрочени плащания, т.е. предвижда се използването на парично-претегления метод, който се използва и за изчисляване на реалната доходност по индивидуалната партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
– въвеждат се изискванията към формата и съдържанието на информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти на фондовете за извършване на плащания, на постигнатата доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на фондовете за извършване на плащания и публичното им оповестяване от пенсионноосигурителните дружества.
С проекта на наредба се извършва актуализация на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества, като тя се развива и по отношение на дейността на фондовете за извършване на плащания.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества


Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Същите имат за цел съобразяването с извършените със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) промени, като се унифицира предоставяната при поискване от осигурените във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване лица информация от пенсионноосигурителните дружества.
С предложените изменения се:
– утвърждават образци на извлеченията от аналитичните сметки на лицата, получаващи разсрочени плащания от фондовете за разсрочени плащания, и на информацията за постигнатата реална доходност по аналитичните сметки;
– регламентира метода, който се използва от пенсионноосигурителните дружества за изчисляване реалната доходност по аналитична сметка на лице, получаващо плащания от фонд за разсрочени плащания, т.е. предвижда се използването на парично-претегления метод, който се използва и за изчисляване на реалната доходност по индивидуалната партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
– въвеждат се изискванията към формата и съдържанието на информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти на фондовете за извършване на плащания, на постигнатата доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на фондовете за извършване на плащания и публичното им оповестяване от пенсионноосигурителните дружества.
С проекта на наредба се извършва актуализация на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества, като тя се развива и по отношение на дейността на фондовете за извършване на плащания.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.