Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за ДЗПО


Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Същите са продиктувани в следствие на приети изменения в чл. 201, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.), с които е въведена такса, която се събира от пенсионноосигурителните дружества при управление на фондовете за извършване на плащания. Измененията в наредбата имат за цел да уредят реда и начина за отчисляване на таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на тези фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за ДЗПО


Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Същите са продиктувани в следствие на приети изменения в чл. 201, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.), с които е въведена такса, която се събира от пенсионноосигурителните дружества при управление на фондовете за извършване на плащания. Измененията в наредбата имат за цел да уредят реда и начина за отчисляване на таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на тези фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.