Комисията за финансов надзор наложи забрана на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ да сключва нови договори


След отнемането на лиценза на румънската застрахователна компания „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ Комисията за финансов надзор (КФН) наложи забрана и на клона в България да сключва нови договори. Решението е взето на заседание на КФН от 02.03.2020 г.

На 20.02.2020 г. Комисията за финансов надзор съобщи, че Органът за финансов надзор на Република Румъния взе решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД на свое заседание, проведено на 19.02.2020 г. (Новината за отнемането на лиценза е публикувана на страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на 20.02.2020 г.).

В изпълнение на чл. 592, ал. 2 от Кодекса за застраховането и след получено на 26.02.2020 г. уведомление от Органа за финансов надзор на Република Румъния за конкретните последици, произтичащи от решението за отнемане на лиценза на румънския застраховател и за публикуването му в Официалния вестник на Република Румъния от същата дата, Комисията за финансов надзор предприе съответни действия. Тя наложи забрана за сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаване срока на сключени договори, увеличаването на застрахователни суми и разширяването на покритието по тях от застрахователя чрез клона му в България „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ КЧТ.

В уведомлението си Органът за финансов надзор на Република Румъния отговаря и на допълнително поставени въпроси от Комисията за финансов надзор във връзка с приложимото румънско законодателство и дава следните разяснения:

1. По отношение на сумите, платими от румънския Гаранционен фонд за застраховане:

Сумите не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи  (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците (чл. 15, ал. 2 на румънския Закон №231/2015 относно Гаранционния фонд за застраховане – „Плащане от Фонда на тези застрахователни претенции, установени безспорно, окончателно и подлежащи на изпълнение, ще се извършва в рамките на ниво на покритие от 450 000 румънски леи по отношение кредитор по застрахователно правоотношение на несъстоятелния застраховател.“).
 
2. По отношение на валидността на застрахователните полици:

Застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, продължават да са валидни и след 20.02.2020 г. (датата на отнемане на лиценза на дружеството) до влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или до една от следните дати – дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания. В 90-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност всички застрахователни договори, сключени със „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, се считат за автоматично прекратени.

3. По отношение на предявяването на претенциите:

Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, в периода между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да изиска завеждане на претенция към застрахователното дружество, а именно към „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД.
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще информира обществото във връзка с откриването на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, Република Румъния, и всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg.
Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).

Комисията за финансов надзор наложи забрана на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ да сключва нови договори


След отнемането на лиценза на румънската застрахователна компания „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ Комисията за финансов надзор (КФН) наложи забрана и на клона в България да сключва нови договори. Решението е взето на заседание на КФН от 02.03.2020 г.
На 20.02.2020 г. Комисията за финансов надзор съобщи, че Органът за финансов надзор на Република Румъния взе решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД на свое заседание, проведено на 19.02.2020 г. (Новината за отнемането на лиценза е публикувана на страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на 20.02.2020 г.).
В изпълнение на чл. 592, ал. 2 от Кодекса за застраховането и след получено на 26.02.2020 г. уведомление от Органа за финансов надзор на Република Румъния за конкретните последици, произтичащи от решението за отнемане на лиценза на румънския застраховател и за публикуването му в Официалния вестник на Република Румъния от същата дата, Комисията за финансов надзор предприе съответни действия. Тя наложи забрана за сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаване срока на сключени договори, увеличаването на застрахователни суми и разширяването на покритието по тях от застрахователя чрез клона му в България „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ КЧТ. 
В уведомлението си Органът за финансов надзор на Република Румъния отговаря и на допълнително поставени въпроси от Комисията за финансов надзор във връзка с приложимото румънско законодателство и дава следните разяснения:

1. По отношение на сумите, платими от румънския Гаранционен фонд за застраховане:

Сумите не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи  (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците (чл. 15, ал. 2 на румънския Закон №231/2015 относно Гаранционния фонд за застраховане – „Плащане от Фонда на тези застрахователни претенции, установени безспорно, окончателно и подлежащи на изпълнение, ще се извършва в рамките на ниво на покритие от 450 000 румънски леи по отношение кредитор по застрахователно правоотношение на несъстоятелния застраховател.“).
 
2. По отношение на валидността на застрахователните полици:

Застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, продължават да са валидни и след 20.02.2020 г. (датата на отнемане на лиценза на дружеството) до влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или до една от следните дати – дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания. В 90-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност всички застрахователни договори, сключени със „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, се считат за автоматично прекратени.

3. По отношение на предявяването на претенциите:

Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, в периода между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да изиска завеждане на претенция към застрахователното дружество, а именно към „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД.
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще информира обществото във връзка с откриването на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, Република Румъния, и всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg.
Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).