Комисията актуализира издадените от нея практики и указания в областта на застрахователното посредничество


    Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички застрахователни посредници, че с решение, взето на заседание от 03.09.2020г., извърши актуализация на издадените от нея практики и указания в областта на застрахователното посредничество.

    Комисията отмени Указания от 17.02.2017 г. относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти, тъй като те са изгубили своето значение с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент на Съвета от 20.01.2016г. относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата 2016/97) в Кодекса за застраховането (КЗ) и пряката приложимост на Делегиран Регламент 2017/2358 за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите.
    Комисията отмени Практика от 28.05.2015 г. относно прилагане на изискването за наличие на висше образование, като предпоставка за заемане на длъжности, регулирани от Кодекса за застраховането, когато висшето образование е придобито в чуждестранно висше училище, тъй като практиката е неактуална, имайки предвид, че нейното приемане е наложено от липсата на правила относно доказването на придобито образование при действието на отменения КЗ. В чл. 80, ал. 5 от действащия КЗ изрично е предвиден ред за доказване на придобитото висше образование, който е идентичен с реда, регламентиран в практиката. Предвид наличие на правила в действащия закон, практиката е загубила своята актуалност.
    Комисията прие актуализирана Практика относно упражняването на надзор за изпълнение на задължението за превеждане на застрахователните премии за застрахователя, съответно на застрахователни обезщетения или суми за ползвателя на застрахователни услуги посредством клиентска сметка с оглед привеждането й в съответствие с разпоредбите на действащия КЗ. Практиката е достъпна на интернет страницата на КФН, рубрика „Административни документи“, подрубрика „Практики“.

Комисията актуализира издадените от нея практики и указания в областта на застрахователното посредничество


    Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички застрахователни посредници, че с решение, взето на заседание от 03.09.2020г., извърши актуализация на издадените от нея практики и указания в областта на застрахователното посредничество.

    Комисията отмени Указания № 6 от 17.02.2017 г. относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти, тъй като те са изгубили своето значение с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент на Съвета от 20.01.2016г. относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата 2016/97) в Кодекса за застраховането (КЗ) и пряката приложимост на Делегиран Регламент 2017/2358 за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите.
    Комисията отмени Практика № 11 от 28.05.2015 г. относно прилагане на изискването за наличие на висше образование, като предпоставка за заемане на длъжности, регулирани от Кодекса за застраховането, когато висшето образование е придобито в чуждестранно висше училище, тъй като практиката е неактуална, имайки предвид, че нейното приемане е наложено от липсата на правила относно доказването на придобито образование при действието на отменения КЗ. В чл. 80, ал. 5 от действащия КЗ изрично е предвиден ред за доказване на придобитото висше образование, който е идентичен с реда, регламентиран в практиката. Предвид наличие на правила в действащия закон, практиката е загубила своята актуалност.
    Комисията измени и допълни Практика № 10 от 16.10.2014 г. относно упражняването на надзор за изпълнение на задължението за превеждане на застрахователните премии за застрахователя, съответно на застрахователни обезщетения или суми за ползвателя на застрахователни услуги посредством клиентска сметка с оглед привеждането й в съответствие с разпоредбите на действащия КЗ. Актуализираната практика е достъпна на интернет страницата на КФН, рубрика „Административни документи“, подрубрика „Практики“.