КФН обяви резултатите от мониторинга в сферата на FinTech за внедрените финансови иновации и очертаване тенденциите в използването им по време на пандемията на Covid-19


През месец юли 2020 г. Комисията за финансов надзор проведе проучване на тенденциите при използване на финансовите иновации при поднадзорните лица. КФН изпрати специално разработен въпросник към представители от трите сектора на небанковата финансова сфера – застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Фокус в проучването се постави и върху тенденциите при използване на финансовите иновации по време на пандемията, предизвикана от Covid-19.  
В анкетното допитване взеха участие 103 поднадзорни лица, от които 15 управляващи дружества, 7 публични дружества, 40 застрахователни брокера, 4 АДСИЦ (дружества със специална инвестиционна цел), 13 застрахователни дружества, 18 инвестиционни посредника и 6 пенсионноосигурителни дружества. През 2020 година е отчетена много по-висока активност в проучването в сравнение с 2019 г.
Резултатите от анкетата дават възможност да се съпостави нивото на реално внедряване от поднадзорните лица на финансови иновации за 2020 г. спрямо 2019 г. Наблюдавани са произтичащите от процеса на имплементиране рискове за компаниите и клиентите им, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите.
Ключов момент в анализа е установяването на влиянието на въведеното извънредно положение във връзка с Covid-19 на територията на Република България върху пазара на финансови иновации, привличане на нови клиенти и финансови ресурси чрез прилагането им. Изследвани са рискове за компаниите и клиентите им от използването на финансовите иновации, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите.
От анализа на резултатите е видно, че най-използваната иновация в небанковия финансов сектор през 2020 г. са дигиталните платформи – 30%, от дружествата посочват, че имат действащи дигитални платформи в рамките на прилаганите от тях бизнес модели. На следващо място е използването на услуги, свързани с облачни пространства, след което са мобилните технологии и мобилните приложения. Едно дружество посочва, че използва изкуствен интелект при извършването на своята дейност.
Констатирани са иновации, които се въвеждат за първи път като средство за справяне с последиците от пандемията Covid-19, както и такива, които спомагат за по-ефективно обслужване на клиентите и оптимизиране на услугите. Интересно е да се отбележи намаляване на разходите на поднадзорните лица вследствие на използваните Fintech решения по време на пандемията.
Въпросникът както и пълен анализ на резултатите от проучването на Fintech пазара за 2020 г.  са публикувани в раздел „Финансови иновации“, „Консултации“.

 
 
 
 

КФН обяви резултатите от мониторинга в сферата на FinTech за внедрените финансовите иновации и очертаване тенденциите в използването им по време на пандемията на Covid-19

През месец юли 2020 г. Комисията за финансов надзор проведе проучване на тенденциите при използване на финансовите иновации при поднадзорните лица. КФН изпрати специално разработен въпросник към представители от трите сектора на небанковата финансова сфера – застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Фокус в проучването се постави и върху тенденциите при използване на финансовите иновации по време на пандемията, предизвикана от Covid-19.  
В анкетното допитване взеха участие 103 поднадзорни лица, от които 15 управляващи дружества, 7 публични дружества, 40 застрахователни брокера, 4 АДСИЦ (дружества със специална инвестиционна цел), 13 застрахователни дружества, 18 инвестиционни посредника и 6 пенсионноосигурителни дружества. През 2020 година е отчетена много по-висока активност в проучването в сравнение с 2019 г.
Резултатите от анкетата дават възможност да се съпостави нивото на реално внедряване от поднадзорните лица на финансови иновации за 2020 г. спрямо 2019 г. Наблюдавани са произтичащите от процеса на имплементиране рискове за компаниите и клиентите им, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите.
Ключов момент в анализа е установяването на влиянието на въведеното извънредно положение във връзка с Covid-19 на територията на Република България върху пазара на финансови иновации, привличане на нови клиенти и финансови ресурси чрез прилагането им. Изследвани са рискове за компаниите и клиентите им от използването на финансовите иновации, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите.
От анализа на резултатите е видно, че най-използваната иновация в небанковия финансов сектор през 2020 г. са дигиталните платформи – 30%, от дружествата посочват, че имат действащи дигитални платформи в рамките на прилаганите от тях бизнес модели. На следващо място е използването на услуги, свързани с облачни пространства, след което са мобилните технологии и мобилните приложения. Едно дружество посочва, че използва изкуствен интелект при извършването на своята дейност.
Констатирани са иновации, които се въвеждат за първи път като средство за справяне с последиците от пандемията Covid-19, както и такива, които спомагат за по-ефективно обслужване на клиентите и оптимизиране на услугите. Интересно е да се отбележи намаляване на разходите на поднадзорните лица вследствие на използваните Fintech решения по време на пандемията.
Въпросникът както и пълен анализ на резултатите от проучването на Fintech пазара за 2020 г.  са публикувани в раздел „Финансови иновации“, „Консултации“.