КФН възлага изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на EIOPA

Днес Комисията за финансов надзор стартира процедура за провеждане на обществена поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар. По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи (на индивидуално и групово ниво). Цената за обществената поръчка, обявена от КФН, отразява стеснения обхват на задачата.

Управляващият комитет, който регулира процеса по подготовката на стрес тестовете, включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).

Изработването на методологията, организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Допълнителна информация за обществената поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, може да намерите тук.

КФН възлага изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на EIOPA

Днес Комисията за финансов надзор стартира процедура за провеждане на обществена поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар. По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи (на индивидуално и групово ниво). Цената за обществената поръчка, обявена от КФН, отразява стеснения обхват на задачата.

Управляващият комитет, който регулира процеса по подготовката на стрес тесовете включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).

Изработването на методологията, организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Допълнителна информация за обществената поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, може да намерите на следния адрес: http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2016/razdel-28-sazdaden-na-17-08-2016-g-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-op-s-predmet-organizirane-i-izvarshvane-na-stres-testove-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-v-republika-balgariya/