КФН въвежда промени в справките към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми и в указанията към финансовите отчети на управляващите дружества


Актуализацията на справките към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми е във връзка с необходимостта от предоставяне на информация към годишния финансов отчет за средногодишната нетна стойност на активите на КИС. Целта е подобряване на процесите в сферата на инвестиционния надзор в България. Процесът се реализира с оглед осъществяване надзорните функции на КФН за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница.

С Решение № 498 – КИС от 07.07.2020 г. КФН утвърди актуализиран образец на Справка № 5 КИС – Допълнителна информация, част от образците на справки към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми (КИС), определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки за финансова отчетност на КИС са налични в  раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Като допълнителна промяна, целяща намаляване на административната тежест, е и отпадането на необходимостта от представяне на справките по образец към финансовите отчети на УД за публични цели. Промяната се налага във връзка с промените в Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства, обн. в ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., с които от подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на управляващите дружества по чл. 23, ал. 1 от посочения подзаконов нормативен акт отпадна вписването по т. 13 на годишния финансов отчет по чл. 92, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. В тази връзка е извършена и актуализация на Указанията за попълване на справките по образец към финансовите отчети на управляващите дружества, като същите са налични в раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

КФН въвежда промени в справките към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми и в указанията към финансовите отчети на управляващите дружества


Актуализацията на справките към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми е във връзка с необходимостта от предоставяне на информация към годишния финансов отчет за средногодишната нетна стойност на активите на КИС. Целта е подобряване на процесите в сферата на инвестиционния надзор в България. Процесът се реализира с оглед осъществяване надзорните функции на КФН за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница.
С Решение № 498 – КИС от 07.07.2020 г. КФН утвърди актуализиран образец на Справка № 5 КИС – Допълнителна информация, част от образците на справки към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми (КИС), определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки за финансова отчетност на КИС са налични в  раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.
Като допълнителна промяна, целяща намаляване на административната тежест, е и отпадането на необходимостта от представяне на справките по образец към финансовите отчети на УД за публични цели. Промяната се налага във връзка с промените в Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства, обн. в ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., с които от подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на управляващите дружества по чл. 23, ал. 1 от посочения подзаконов нормативен акт отпадна вписването по т. 13 на годишния финансов отчет по чл. 92, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. В тази връзка е извършена и актуализация на Указанията за попълване на справките по образец към финансовите отчети на управляващите дружества, като същите са налични в раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.