Европейският банков орган стартира публична консултация във връзка с новата пруденциална рамка за инвестиционните посредници


От 26 юни 2021 г. се въвежда нов пруденциален режим за инвестиционните посредници, получили лиценз по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. Режимът настъпва като причинно-следствена връзка от следните приети промени в нормативната рамка: Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 и Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС.
 
С оглед на предстоящата промяна, Европейският банков орган (ЕБО) започна публична консултация относно подготвените проекти на регулаторни технически стандарти във връзка с пруденциалните изисквания на инвестиционните посредници, отчитането, оповестяването и възнагражденията. Публичната консултация ще продължи до 4 септември 2020 г. Публикуваните консултативни документи, както и повече информация, включително за начина на предоставяне на коментари и бележки, можгат да бъдат намерени на интернет страницата на ЕБО: https://eba.europa.eu/eba-starts-delivering-implementation-new-regulatory-framework-investments-firms
 
Комисията за финансов надзор на Република България ще комуникира всяка промяна във връзка с регламента, публичната консултация, както и с въвеждането на новата рамка.

Европейският банков орган стартира публична консултация във връзка с новата пруденциална рамка за инвестиционните посредници


От 26 юни 2021 г. се въвежда нов пруденциален режим за инвестиционните посредници, получили лиценз по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. Режимът настъпва като причинно-следствена връзка от следните приети промени в нормативната рамка: Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 и Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС.
 
С оглед на предстоящата промяна, Европейският банков орган (ЕБО) започна публична консултация относно подготвените проекти на регулаторни технически стандарти във връзка с пруденциалните изисквания на инвестиционните посредници, отчитането, оповестяването и възнагражденията. Публичната консултация ще продължи до 4 септември 2020 г. Публикуваните консултативни документи, както и повече информация, включително за начина на предоставяне на коментари и бележки, можгат да бъдат намерени на интернет страницата на ЕБО: https://eba.europa.eu/eba-starts-delivering-implementation-new-regulatory-framework-investments-firms
 
Комисията за финансов надзор на Република България ще комуникира всяка промяна във връзка с регламента, публичната консултация, както и с въвеждането на новата рамка.