КФН ще започне проверка относно актуалността на данните за контакт на публичните дружества – адрес, телефон, електронен адрес и страница, лице за контакт

От 15.02.2010 г. Комисията за финансов надзор (КФН) започва да извършва проверки относно актуалността на данните за контакт, подадени в регистъра на КФН от публичните дружества. Информацията, която публичните дружества са задължени да представят в регистъра, включва данни за адреса на управление на дружеството, адреса за кореспонденция, телефон (телефакс),електронен адрес (e-mail), електронна страница в Интернет (website) и лицето за контакт на съответното дружество, като съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., задължението за актуализиране на информацията се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

При констатиране на липса на данни или неактуални данни, ще бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на съответните лица.