КФН ще се съобразява с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на ESMA

КФН реши да съобрази надзорната си практика с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби (Регламент (ЕС) № 596/2014) на Европейския орган за ценна книжа и пазари.

На 17.01.2017 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) прие и публикува Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – Информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати (Насоки).

Насоките се издават по прилагане на член 7, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  относно пазарната злоупотреба (MAR). Насоките имат за цел да предоставят неизчерпателен и примерен списък с информация, която основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните правила на съответните пазари за стокови деривати или спот пазари, както е посочено в член 7, параграф 1, буква б) от регламента. Съгласно Насоките, ако определен вид информация не е включена в неизчерпателния примерен списък, не означава, че тя не може да се разглежда като вътрешна информация, съответно включването на даден вид информация не означава, че тя автоматично се счита за вътрешна информация. Преценката дали дадена информация представлява вътрешна информация се извършва за всеки отделен случай въз основа на критериите опеделени в в чл. 7, параграф 1, буква б) от MAR.

Насоките може да намерите тук.

 

КФН ще се съобразява с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на ESMA

КФН реши да съобрази надзорната си практика с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби (Регламент (ЕС) № 596/2014) на Европейския орган за ценна книжа и пазари.

На 17.01.2017 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) прие и публикува Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – Информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати (Насоки).

Насоките се издават по прилагане на член 7, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  относно пазарната злоупотреба (MAR). Насоките имат за цел да предоставят неизчерпателен и примерен списък с информация, която основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните правила на съответните пазари за стокови деривати или спот пазари, както е посочено в член 7, параграф 1, буква б) от регламента. Съгласно Насоките, ако определен вид информация не е включена в неизчерпателния примерен списък, не означава, че тя не може да се разглежда като вътрешна информация, съответно включването на даден вид информация не означава, че тя автоматично се счита за вътрешна информация. Преценката дали дадена информация представлява вътрешна информация се извършва за всеки отделен случай въз основа на критериите опеделени в в чл. 7, параграф 1, буква б) от MAR.

Насоките може да намерите тук.