КФН обръща внимание на управляващите дружества, предвиждащи да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми в рамките на удължените сроковe, да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване

Настоящото съобщение се отнася до всички управляващи дружества по отношение на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми

   Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.), обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, са удължени сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми. Разпоредбите на закона съответстват на подхода за удължаване на сроковете, предвиден в публично изявление на ЕОЦКП от 09.04.2020 г. за насърчаване на координирани действия от националните компетентни органи по отношение на задълженията на управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни схеми, управителите на EuVECA и EuSEF  да публикуват периодична информация за периоди на отчитане, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19.
    КФН обръща внимание на управляващи дружества, които предвиждат да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми, които управляват, след първоначално предвидените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и в рамките на удължените срокове, да оповестят на Комисията и да уведомят инвеститорите за прогнозната дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване.
Пълният текст на публичното изявление на ЕОЦКП може да откриете на следния линк.

КФН обръща внимание на управляващите дружества, предвиждащи да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми в рамките на удължените сроковe, да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване

Настоящото съобщение се отнася до всички управляващи дружества по отношение на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми


   Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.) обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, са удължени сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми. Разпоредбите на закона съответстват на подхода за удължаване на сроковете, предвиден в публично изявление на ЕОЦКП от 09.04.2020 г. за насърчаване на координирани действия от националните компетентни органи по отношение на задълженията на управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни схеми, управителите на EuVECA и EuSEF  да публикуват периодична информация за периоди на отчитане, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19.
    КФН обръща внимание на управляващи дружества, които предвиждат да представят финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми, които управляват, след първоначално предвидените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и в рамките на удължените срокове, да оповестят на Комисията и да уведомят инвеститорите за прогнозната дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване.
Пълният текст на публичното изявление на ЕОЦКП може да откриете на следния линк: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-896_public_statement_on_publication_deadlines_in_fund_management_area.pdf