КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД


    Комисията за финансов надзор (КФН) е уведомена от националния компетентен орган на Република Унгария (The Central Bank of Hungary) относно прехвърляне на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ, ЕИК 175067131, клон на “NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, Република Унгария, към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 121518328.

    След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Унгария за предоставяне на съгласие относно прехвърлянето на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД и за удостоверяване на платежоспособността на поемащия застраховател.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД


    Комисията за финансов надзор (КФН) е уведомена от националния компетентен орган на Република Унгария (The Central Bank of Hungary) относно прехвърляне на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ, ЕИК 175067131, клон на “NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, Република Унгария, към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 121518328.

    След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Унгария за предоставяне на съгласие относно прехвърлянето на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД и за удостоверяване на платежоспособността на поемащия застраховател.