Издава се одобрение на УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за промяна в правилата на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издава одобрение на УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорните фондове „Сентинел – Рапид” и „Сентинел – Принсипал”.
Пълния текст на решенията 559 и 560 може да намерите в раздел „Документи”.