Издаде се одобрение за промяна в Правилата на Договорен фонд „БенчМарк Фонд – 1”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде одобрение на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорен фонд „БенчМарк Фонд – 1”, приети с решение на Общо събрание на акционерите на управляващото дружество.

Пълния текст на решение 792 може да намерите в раздел "Документи".