ИД „Златен лев”АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „Златен лев”АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството по Протокол  от 07.08.2006 г.
Пълния текст на решение 646 може да намерите в раздел „Документи”.