ИД „ Надежда” АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „ Надежда” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството, приети на заседание на съвета на директорите на ИД „ Надежда” АД по Протокол  от 25.07.2006 г.
Пълния текст на решение 681 може да намерите в раздел „Документи”.