ИД „Елана Високодоходен ” АД получи одобрение за промяна в Правилата на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „Елана Високодоходен ” АД за промяна в Правилата на ИД „Елана Високодоходен” АД, приети с решение на Съвета на директорите на ИД „Елана Високодоходен” АД по Протокол от 17.04.2007 г.
Пълния текст на решение 611 може да намерите в раздел „Документи”.