ИД „Елана Еврофонд ” АД получи одобрение за промяна в Правилата на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „Елана Еврофонд ” АД за промяна в Правилата на ИД „Елана Еврофонд ” АД, приети с решение на Съвета на директорите на ИД „Елана Еврофонд ” АД по Протокол от 17.04.2007 г.
Пълния текст на решение 610 може да намерите в раздел „Документи”.