„Фиделитас Брокърс” ЕООД, гр. Варна, получи одобрение за заличаване от регистъра на застрахователните брокери по тяхна молба

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на  „Фиделитас Брокърс” ЕООД, гр. Варна, да бъде заличено от регистъра на застрахователните брокери. Дружеството, което е имало разрешение  за извършване на дейност като застрахователен брокер от 2000 г., е подало молба, с която иска заличаване си от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на решение 815 може да намерите в раздел „Документи”.