ESMA публикува публично изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2018 г.


В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2018 г., които включват следните основни теми:  

Общите приоритети за финансовата 2018 г. включват следните теми, които са подробно описани в изявлението, а именно специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;

– специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“;
– оповестявания, свързани с очакваното въздействие от прилагането на МСФО 16 „Лизинг“;
– оповестяване на нефинансова информация и
– специфични аспекти на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs).
 
Превод на български език на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs) може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Нормативна уредба/Насоки и препоръки на европейските надзорни органи/ESMA.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2018 г.
 
При прегледа на ГФО за 2018 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес на ESMA – тук

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ЕС новини/уведомления.

 
 
 
 
 
 

ESMA публикува публично изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2018 г.

В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2018 г., които включват следните основни теми:  
Общите приоритети за финансовата 2018 г. включват следните теми, които са подробно описани в изявлението, а именно:

  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“;
  • оповестявания, свързани с очакваното въздействие от прилагането на МСФО 16 „Лизинг“;
  • оповестяване на нефинансова информация и
  • специфични аспекти на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs).

 
Превод на български език на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs) може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Нормативна уредба/ Насоки и препоръки на европейските надзорни органи/ ESMA.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2018 г.
 
При прегледа на ГФО за 2018 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес на ESMA – тук
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.