Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции


Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент. Решението може да се прочете на адрес: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-155-10189_esma_decision_-_renewal_article_28_ssr_reporting_threshold.pdf
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап, което от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 17 юни 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции

Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент. Решението може да се прочете на адрес: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-155-10189_esma_decision_-_renewal_article_28_ssr_reporting_threshold.pdf
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап, което от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 17 юни 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.