ESMA публикува изявление относно практиките по forbearance*

Европейският орган за ценни книжа и пазари (EОЦКП/ESMA) издаде Публично изявление относно счетоводното третиране на практиките по forbearance. В него се дава дефиниция на понятието, влиянието на практиките по forbearance върху обезценката на финансовите активи и специфичните оповестявания относно практиките, които листваните финансови институции трябва да включат в своите финансови отчети по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) за изтеклата 2012 г.
Изявлението е в отговор на опасенията на EОЦКП, че липсата на единство между издателите в тази област повдига въпроси относно прозрачността и точността на финансовите им отчети. Счита се, че последователното прилагане на принципите на МСФО ще доведе до по-голяма съпоставимост на финансовите отчети на листваните финансови институции.
Изявлението е част от по-обхватно изследване върху практиките по forbearance на регулаторните органи, в т.ч. Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск, изследващи въпроса съответно в контекста на пруденциалното докладване и макро-икономическите рискове.

Forbearance и обективно доказателство за обезценка
Forbearance се прилага в случаи, когато даден длъжник се счита за неспособен да спази условията на договора поради финансови затруднения. Поради тази причина емитентът решава да измени условията на договора, за да даде на длъжника възможност да обслужи дълга си или да рефинансира договора. В този случай мерките по forbearance представляват обективно доказателство за обезценка по МСФО.

Forbearance и обезценка на активи
EОЦКП счита, че емитентите, при оценяване на обезценката на тези кредити, са направили оценка дали тази загуба е имала ефект върху очакваните бъдещи парични потоци от финансовия актив, и са базирали изчисленията на обезценката върху очакваните бъдещи парични потоци на заемите, а не върху договорните парични потоци, както и че са били значително по-скептични при оценката на бъдещите парични потоци и другите използвани параметри.

Задължителни оповестявания в годишните финансови отчети по МСФО
EОЦКП очаква финансовите институции да предоставят в рамките на своите финансови отчети по МСФО конкретни оповестявания, отнасящи се за дейности по forbearance и тяхното въздействие върху финансовото състояние и резултатите от дейността.
EОЦКП очаква такива количествени оповестявания да бъдат включени във финансовите отчети за 2012 г. в максимално възможна степен и пълно изпълнение на тези препоръки в годишните финансови отчети за 2013 г.

Следващи стъпки
EОЦКП, заедно с националните компетентни органи, ще продължи да наблюдава нивото на прозрачност, което емитентите предоставят във финансовите си отчети относно мерките, свързани с forbearance и тяхното въздействие върху обезценката, и ще вземат решение дали са необходими по-нататъшни действия. Изявлението е в допълнение на общите приоритети на ЕОЦКП за финансовите отчети по МСФО за 2012 г., които бяха публикувани през месец ноември 2012 г.

Изявлението на ЕОЦКП е качено в английската версия на страницата на КФН в раздел EU Information, а официалният превод на български език – в раздел ЕС новини/уведомления.

*Понятието forbearance, в зависимост от контекста, би могло да се преведе като: въздържане от предприемане на действие; умишлено неупражняване на законно право; даване на отстъпки на длъжници с финансови затруднения; модифицирани заеми