„Енергокабел” АД, гр. София се отписва от водения от КФН регистър

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде решение, с което отписва „Енергокабел” АД, гр. София, от водения от КФН регистър на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа, поради заличаване на дружеството от търговския регистър, поради прекратяване на производство по несъстоятелност. Отписва се  и издадената от дружеството емисия акции в размер на 2 300 000 лева, разпределена в 2 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
Решение 730 може да намерите в раздел "Административни документи".