ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с пакетните инвестиционни продукти, предлагани на дребно

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно евентуалните стъпки в областта на регулирането на пакетните инвестиционни продукти, предлагани на дребно (т.нар. Packaged Retail Investment Products или PRIPs).

В следствие на финансовата криза бяха идентифицирани няколко съществени проблеми в европейския пазар за инвестиции на дребно, което доведе до сериозен срив в доверието на дребните инвеститори. В повечето случаи информацията за инвестиционните продукти е недостатъчна и трудна за разбиране, конфликти на интереси усложняват дистрибуцията на продуктите, а регулацията на пазара е фрагментарна и непоследователна, т.е. съществуват различни режими и следователно различно ниво на защита на дребните инвеститори в зависимост от правната форма на продуктите и каналите за дистрибуция. През 2009 г. ЕК изрази мнение, че секторният подход не дава достатъчна основа за защита на дребните инвеститори и предлага създаването на хоризонтална директива, която да обхваща всички финансови продукти, предлагани на дребно в различните финансови сектори.

Тази консултация представлява следващата стъпка на ЕК в тази насока. Тя описва възможните мерки, които могат да бъдат взети с цел както и подобряване на прозрачността и съпоставимостта на инвестиционните продукти, така и наличие на ефективна нормативна рамка, регулираща продажбата им. Консултацията търси мнението на заинтересованите страни относно следните три основни въпроса:
• Обхвата на инициативата;
• Какъв основен законодателен подход да бъде следван;
• Съдържанието на потенциалния режим за разкриване на информация относно инвестиционните продукти.

Препоръчително е тази консултация да бъде разглеждана успоредно с консултациите относно прегледа на Директива 2002/92/ЕО за застрахователното посредничество (http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm) и на Директива 2004/39/EО за пазарите на финансови инструменти, чиято консултация се очаква да излезе до края на декември. ЕК предлага бъдещите норми, регулиращи продажбата на PRIPs, да бъдат включени в рамките на гореспоменатите две директиви. Поради тази причина, подробните опции за регулиране на продажбите ще бъдат включени в тези две консултации, а не в настоящата.

Допълнително към консултацията са публикувани две изследвания. Първото идентифицира някои от разходите, които биха възникнали за индустрията при евентуални промени в правилата за продажба. Второто изследване показва някои от факторите, които пречат на взимането на ефективни решения, и как стандартизираната и опростена информация за продукта може значително да улесни решенията за инвестиране.

Консултацията ще бъде отворена до 31 януари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-prips-consultation@ec.europa.eu . Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/prips_en.htm