EIOPA започва консултации за добри практики за разкриване и продажба на променливи анюитети

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува своя „Проект на доклад за добрите практики за оповестяване и продажба на променливи анюитети” и започна публични консултации.

Докладът обобщава констатациите на Комитета за защита на потребителите и финансовите иновации с цел да се установят добри практики за оповестяване и при продажбите на променливи анюитети.

Европейският орган приканва участниците на пазара и потребителите да участват активно в консултацията по въпросите, свързани с потребителите и приема коментари относно проекта на доклада.

На този етап се цели обсъждане на две групи въпроси, свързани с практиките за оповестяване и продажбите.

Председателят на EIOPA Габриел Бернандино отбеляза, че „това е първата консултация в областта на защитата правата на потребителите и че тя е от огромно значение за новосъздадения европейски орган. На първо място тя свързва работа в областта на защитата на потребителите с финансовите иновации. На второ място, въпреки специфичния фокус, резултатът от консултацията със сигурност ще спомогне за формирането на обща позиция към разкритията и клаузите по продажбите в застрахователните договори с инвестиционен елемент”.

Настоящата консултация започна на 27 октомври 2011 г. и приключва в 18:00 ч. на 3 януари 2012 г.

Коментари могат да бъдат изпращани на адрес: СР-007@eiopa.europa.eu.

Трябва да се има предвид, че коментарите, получени след този краен срок, както и такива, които не са оформени в приложения модел в WORD, няма да бъдат разглеждани.

Проектът на доклад и въпросите са публикувани на електронния адрес на EIOPA:

– „Проект за доклад за добрите практики за оповестяване и продажбите на променливи анюитети”: “Draft Report on Good Practices for Disclosure and Selling of Variable Annuities

– Модел на форма за представяне на коментари: “template to submit comments“.