EIOPA обявява публична консултация

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) приканва групите на пазарните участници и (пре)застрахователите да изразят мнение по „Дискусионен доклад относно определянето на стандартната формула и калибриране на някои дългосрочни инвестиции”.

Докладът се изготвя по искане от Европейската комисия (ЕК) към EIOPA да проучи дали калибрирането и определянето на регулаторните капиталови изисквания за дългосрочни инвестиции на застрахователите в определени класове активи по режима Платежоспособност 2 изискват коригиране според настоящите икономически условия, без да се накърнява пруденциалния характер на режима.

EIOPA вече е извършил по-задълбочен анализ на някои от класовете активи, изрично посочени в писмото на ЕК. Дискусионният доклад обобщава предварителните констатации на EIOPA и съдържа специфични въпроси за заинтересованите страни.

Приканват се всички заинтересовани лица да предоставят мнения и обратна информация. Това им дава възможност да осигурят информация за по-нататъшната техническа работа на EIOPA по тези въпроси и по-специално по отношение на ограничения на данни. Събраната информацията ще помогне на EIOPA да изготви добре обоснована препоръка за прегледа на определянето и калибрирането на стандартната формула по отношение на посочените класове активи. EIOPA ще разгледа също така влиянието на падежа на застрахователните задължения върху регулаторните капиталови изисквания за дългосрочни инвестиции. Не на последно място EIOPA ще анализира и не-регулаторни пречки за дългосрочни инвестиции от страна на застрахователите.

По-нататъшното изследване от EIOPA за дългосрочните инвестиции трябва да доведе до окончателен доклад през началото на юли. Това ще даде възможност на EIOPA да вземе изцяло под внимание резултатите от оценката на въздействието на дългосрочните гаранции, насрочено за края на юни. Това ще позволи цялостно проучване дали регулаторната рамка на Платежоспособност II следва да бъде изменена, за да се улеснят дългосрочни инвестиции.

Консултацията ще приключи на 28 май 2013 г., като EIOPA изразява благодарността си за по-ранни коментари.

Коментарите могат да се изпратят на следната електронна поща:
LTI@eiopa.europa.eu,
като се използват предоставените формуляри: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html 

Изпратените след тази дата коментари или тези, които не са под формата на предоставения формуляр, няма да бъдат разгледани.

Необходимите документи и формуляри са достъпни на електронната страница на EIOPA: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html