EIOPA обявява публична консултация относно “Насоки за разглеждането на жалби от застрахователни посредници”

EIOPA кани всички заинтересoвани страни да предоставят коментарите си относно посочените насоки. Те са логическо продължение на предходните „Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия” и целят да осигурят цялостна защита за потребителите.

Насоките покриват сходни теми, както тези при застрахователите: подходящи вътрешни системи за контрол на жалбите, предоставяне на информация на потребителите и утвърдени процедури за разглеждане на жалби. Насоките се отнасят и за националните компетентни органи (НКО), които следва да ги включат в своите надзорни практики по подходящ начин, като така ще се осигури минимум ниво на съгласуване на регулаторната и надзорна рамка в ЕС. При създаването на насоките EIOPA преди всичко се е стремил да спази принципа за пропорционалност, който цели да осигури, че ползите за потребителите ще бъдат повече, отколкото разходите за НКО и посредниците. Бил е отчетен и разнообразния по характер и размер пазар на застрахователни посреднически услуги в Европа. Насоките са придружени от Доклад, който доразвива принципите в тях чрез детайлни примери на надзорни практики, директно рефериращи към текстове от насоките.
 
Консултацията ще приключи на 28 юни 2013 г., в 13:00 ч.

Коментарите могат да се изпратят на следната електронна поща: CP-13-006@eiopa.europa.eu.

Изпратените след тази дата коментари или тези, които не са под формата на предоставения формуляр, няма да бъдат разгледани.

Необходимите документи и формуляри са достъпни на електронната страница на EIOPA: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html