Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2013 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване

 

Като резултат от продължаващия процес по прелицензиране на дружествата, осъществяващи дейност по доброволно здравно осигуряване, към края на месец август 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 26, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2013 г., възлиза на 1 112 950 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 7,4 % на годишна база.

Към края на август 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 908 905 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 4,4 % на годишна база. За сравнение, в края на август 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 1,8 % на годишна база.  

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,2 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 3,5 %, изчислен в края на август 2012 г. В края на август 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 17,5 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат спад на премиите от 0,6 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. на 21 091 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на август 2013 г. петнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (23,9 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (22,3 %) и „Дженерали Застраховане” АД (16,6 %).

През периода януари – август 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 204 045 хил. лв. при 166 379 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22,6 % при изчислен ръст от 1,9 % в края на август 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,8 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25 % при ръст от 2 %, изчислен в края на август 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2013 г. Спрямо края на август 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 8,5 % на годишна база.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2013 г. възлиза на 1 558 хил. лв., с което се отчита спад от 96 % спрямо същия период на 2012 г.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,7 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (18,9 %).