Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-август 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 953 544 хил. лв., а в животозастраховането – на 171 058 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,4% и 23,8% или общо за застрахователния сектор – 22,6 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (47,1%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (22,2%) или общо 69,3% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 164 900 хил. лв., или 17,3% от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 174 193 хил. лв., като най-голям принос в него от 96 668 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 52 411 хил. лв. и имуществените застраховки от 11 368 хил. лв.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец август 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 124 861 хил. лв. и формират 73,0% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,7% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 13 222 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 42,9% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода януари-август 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 21 220 хил. лв., с което се отчита ръст от 10,1% на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 45,6% и „Извънболнична медицинска помощ” – 17,4%.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 57,4% и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 43,3%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.08.2008 г. възлиза на 338 760.