Данни за (пре) застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2013 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите, презастрахователя и дружествата по доброволно здравно осигуряване, са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

През първото шестмесечие на 2013 г. застрахователна дейност са извършвали 33 застрахователя със седалище в Р. България – 17 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали две общозастрахователни дружества, три животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-юни 2013 г., възлиза на 828 025 хил. лв., като се отчита ръст от 4,2 % на годишна база при спад от 2,5 % за същия период на 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 681 496 хил. лв., с което се реализира ръст от 2 % на годишна база, при спад от 3 % към края на юни 2012 г. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 71,5 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,0 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото шестмесечие на 2013 г., възлиза на 146 529 хил. лв., с което се реализира ръст от 15,8 % на годишна база, при ръст от 0,6 % към края на юни 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –75,6 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,6 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 329 316 хил. лв., като намаляват с 9,1 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 54 317 хил. лв., като се отчита увеличение от 14,4 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 6,1 % на годишна база и възлиза на 3 082 955 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 5,3 % на годишна база и достига 1 954 009  хил. лв., докато в животозастраховането нараства със 7,4 % и достига 1 128 946 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита ръст от 9,2 % на годишна база и достига 904 725 хил. лв., в т.ч. 577 735 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 326 990 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 1,3 % на годишна база и достига 1 497 542 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2013 г., нараства с 12,5 % на годишна база и достига 763 463 хил. лв.