ЧПБ „Тексим” АД се отписва от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа ЧПБ „Тексим” АД като емитент от публичния регистър и  емисия облигации – ISIN код: BG 2100019046, издадена от кредитната индституция.  

Пълния текст на решение 1300 може да намерите в раздел „Документи”.