“Арома” АД – София в седем дневен срок да назначи …

"Арома" АД – София, е публично дружество и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК управителният орган на публично дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Той има редица задължения, установени в закона с оглед защита правата и интересите на акционерите на дружеството. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, "Централен депозитар" АД и други.
След проверка на наличната в КФН информация се установи, че управителният орган на "Арома" АД не е назначил по трудов договор директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
Като се има предвид този факт, Димана Ранкова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение да задължи управителния орган на "Арома" АД – София, в 7-дневен срок да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение независимо от неговото обжалване.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на глава трета, раздел I от ЗАП.
На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.
Димана Ранкова реши също да издаде одобрение на Чавдар Костов Кънчев за  пряко последващо придобиване на повече от 10 на сто от акциите от капитала на "ЕВРО-ФИНАНС" АД – София.