“Ален мак” АД е отписано от публичния регистър на КФН

“Ален мак” АД, гр. Пловдив, вече не е публично дружество, съгласно решение на Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”.  Дружеството е отписано от публичния регистър, воден от  Комисията за финансов надзор.