Решения от заседание на 06.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Риъл Булленд“ АД.

Емисията е в размер до 6 020 362 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,20 лева всяка една, с ISIN код BG1100006136.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Павел Димитров за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.

3. Одобрява Георги Дормишев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД.

4. Одобрява представените промени в устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив, които ще бъдат предложени за гласуване на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите в плановете за възстановяване на ЦК (член 9, параграф 12 от РВПЦК) (ESMA91-372-1701) и Насоките относно показателите в плановете за възстановяване на централни контрагенти (член 9, параграф 5 от РВПЦК) (ESMA91-372-1702), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.