Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 30.06.2023 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2023 г. е 4 965 310 души, като нараства спрямо 31.12.2022 г. с 42 056 души, или 0,85 на сто, а спрямо 30.06.2022 г. със 77 649, или 1,59 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,29 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

Към 30.06.2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21 079 926 хил. лв. В сравнение с 31.12.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 9,70 на сто, а в сравнение с 30.06.2022 г. с 14,08 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто спрямо 30.06.2022 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9,79 на сто и 6,07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4,26 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са общо 1 251 054 хил. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19,73 на сто, а в ППФ 15,59 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.06.2023 г. са 16 096, от които 1 695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 833 хил. лв. за пенсии, 29 354 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 30.06.2023 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.