Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2023 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2023 г. е 4 952 281 души, като нараства спрямо 31.03.2022 г. с 1,55 на сто.

Към 31.03.2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 20 205 288 хил. лв. В сравнение с 31.03.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 5,07 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2023 г. 14 194, от които 1 392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 829 хил. лв. за пенсии, 13 676 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74 180 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27 871  хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2023 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.03.2023 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.