Започнати проверки от управление “Надзор на инвестиционната дейност”

Дирекция “Инвестиционни посредници. Пазари на ценни книжа”  към управление “Надзор на инвестиционната дейност” към настоящия момент  извършва следните проверки:
1. Планови проверки на: “ОББ” АД;  “Бенчмарк Финанс” АД и “ДЗИ БАНК” АД, съвместно с Агенция за финансово разузнаване.
2. Тематична проверка на ИП “Карол” АД, във връзка със сключени сделки с акции на “Интерлоджик – Имоти” АД.
3. Проверка на “Финметалс” АД и “Кремиковци” АД, съвместно с дирекция “Емитенти на ценни книжа”, във връзка с публикации в пресата. Проведена е среща с борда на директорите на двете дружества – връчени са заповедите и писмени въпроси. Чакат се писмени обяснения по зададените въпроси, на които представляващите  на дружествата трябва да отговорят. 
  4. Проверка на “Химко” АД, гр. Враца във връзка с публикувана информация в Бюлетин № 57/23.03.2005 г. на “БФБ – София” АД и в “Инвестор БГ” за създадена съвместна група между „Булгаргаз” ЕАД и “Интер Рао България” АД  за уреждане на споровете и изплащане на задълженията на “Химко” АД. На този етап са изпратени писма до “БФБ -София” АД с искане да се предостави информация относно публикацията в Бюлетина и нейния източник, до “Булгаргаз” АД с изискване на информация, относно създаването на работната група и до “Инвестор БГ”.