Как трябва да постъпи потребител при спор с търговец/доставчик на финансови услуги

– В случай на спор потребителят трябва да го отнесе първо за разглеждане директно към търговеца и страните да се опитат да решат спора помежду си.

– Когато страните не са решили спора помежду си, потребителят може да сезира съответната секторна помирителна комисия в зависимост от предмета на спора.

– Сезирането се извършва с подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите, която администрира дейността на секторните помирителни комисии.

– Заявлението и придружаващите го документи могат да бъдат подадени и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

– Помирителното производство е неприсъствено за страните по спора и обменът на документи може да се извършва както онлайн, така и на място в деловодството на Комисията за защита на потребителите и териториалните й поделения, по пощенски път или по факс (офлайн).

– При трансгранични спорове заявлението се подава чрез платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна чрез интернет страниците на Комисията за защита на потребителите.