Владимир Савов: КФН работи за постигането на баланс между навлизането на най-новите технологии в небанковия финансов сектор и гарантиране на сигурността на потребителите

Савов

 
Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор ( КФН), участва в откриването на 21-вия финансов технологичен форум "Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите" на 10.04.2019 г., организиран от ICT Media със съдействието и на Комисията за финансов надзор.
Не случайно за пореден път откривам този форум, тъй като Комисията за финансов надзор има пряко отношение към навлизащите технологии, които се внедряват от участниците на небанковите пазари като стремежът на институцията е да се постигне баланс между навлизането на най-новите технологии и гарантиране на сигурността на потребителите и инвеститорите в сектора“, каза г-н Савов.
КФН е прилага конкретни мерки във връзка с бързо навлизащите технологии като изпълнява „Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.)“, приета през 2018 г.  „Първо, нашата цел беше да съберем информация за вътрешната и външната FinTech среда, после пристъпихме към анализ и установяване на подходящ механизъм за сътрудничество между регулатора и поднадзорните лица, за да преценим дали е необходима регулация. През 2018 г. КФН направи консултации с бизнеса с цел изясняване на интереса на поднадзорните лица и FinTech дружествата  по отношение използването на финансови иновации. Управляващите дружества и инвестиционните посредници активно се включиха в обществените консултации за развитието на финансовите иновации. В резултат на това на страницата на КФН създадохме рубриката Innovation hub, където е  публикувана апликационна форма, чрез която се дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Чрез Innovation hub КФН дава пояснения и указания във връзка с необходимостта от прилагането на нормативната уредба при внедряване на нови технологии, както и в случаите на нужда консултира при необходимост от издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност“, обясни г-н Савов.
Той акцентира, че КФН се е включила в пилотен проект на Европейската комисия за създаването на  единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията –  „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (EuropeanFinancial TransparencyGateway – EFTG project). КФН активно си сътрудничи с европейските надзорни органи ESMA и EIOPA с цел осигуряване на киберсигурност и създаването на насоки относно разпознаването на определени криптоактиви, притежаващи характеристики на финансови инструменти.
Накрая г-н Савов призова дружествата, които използват нови технологии, да се обърнат към комисията чрез Innovation hub , по имейл или на място, с цел заедно да се работи по посока намирането на общи решения при динамичното навлизане на финансовите иновации и ограничаването на риска за потребителите.

Владимир Савов: КФН работи за постигането на баланс между навлизането на най-новите технологии в небанковия финансов сектор и гарантиране на сигурността на потребителите

 

Савов

 
Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор ( КФН), участва в откриването на 21-вия финансов технологичен форум "Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите" на 10.04.2019 г., организиран от ICT Media със съдействието и на Комисията за финансов надзор.
Не случайно за пореден път откривам този форум, тъй като Комисията за финансов надзор има пряко отношение към навлизащите технологии, които се внедряват от участниците на небанковите пазари като стремежът на институцията е да се постигне баланс между навлизането на най-новите технологии и гарантиране на сигурността на потребителите и инвеститорите в сектора“, каза г-н Савов.
КФН е прилага конкретни мерки във връзка с бързо навлизащите технологии като изпълнява „Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.)“, приета през 2018 г.  „Първо, нашата цел беше да съберем информация за вътрешната и външната FinTech среда, после пристъпихме към анализ и установяване на подходящ механизъм за сътрудничество между регулатора и поднадзорните лица, за да преценим дали е необходима регулация. През 2018 г. КФН направи консултации с бизнеса с цел изясняване на интереса на поднадзорните лица и FinTech дружествата  по отношение използването на финансови иновации. Управляващите дружества и инвестиционните посредници активно се включиха в обществените консултации за развитието на финансовите иновации. В резултат на това на страницата на КФН създадохме рубриката Innovation hub, където е  публикувана апликационна форма, чрез която се дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Чрез Innovation hub КФН дава пояснения и указания във връзка с необходимостта от прилагането на нормативната уредба при внедряване на нови технологии, както и в случаите на нужда консултира при необходимост от издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност“, обясни г-н Савов.
Той акцентира, че КФН се е включила в пилотен проект на Европейската комисия за създаването на  единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията –  „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (EuropeanFinancial TransparencyGateway – EFTG project). КФН активно си сътрудничи с европейските надзорни органи ESMA и EIOPA с цел осигуряване на киберсигурност и създаването на насоки относно разпознаването на определени криптоактиви, притежаващи характеристики на финансови инструменти.
Накрая г-н Савов призова дружествата, които използват нови технологии, да се обърнат към комисията чрез Innovation hub , по имейл или на място, с цел заедно да се работи по посока намирането на общи решения при динамичното навлизане на финансовите иновации и ограничаването на риска за потребителите.