Важна информация за застрахователните брокери и всички заинтересовани лица

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, уведомява всички заинтересовани лица, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед, проектът на която е качен на интернет адреса на КФН в раздел „Нормативна уредба”/ „Обществени консултации” –http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.

Със заповедта се променят справките за отчет на застрахователните брокери, подавани съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) и утвърдени на основание чл. 162, ал. 4 от КЗ.

На основание чл. 69, ал. 1 от АПК се определя следната форма на участие на заинтересованите лица в производството:

–          писмени предложения и възражения, които да се изпращат по електронна поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg .

Срокът за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на административния акт е един месец от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Важна информация за застрахователните брокери и всички заинтересовани лица

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, уведомява всички заинтересовани лица, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед, проектът на която е качен на интернет адреса на КФН в раздел „Нормативна уредба”/ „Обществени консултации” –http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.

Със заповедта се променят справките за отчет на застрахователните брокери, подавани съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) и утвърдени на основание чл. 162, ал. 4 от КЗ.

На основание чл. 69, ал. 1 от АПК се определя следната форма на участие на заинтересованите лица в производството:

–          писмени предложения и възражения, които да се изпращат по електронна поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg .

Срокът за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на административния акт е един месец от датата на публикуване на настоящото съобщение.