Въпроси и отговори във връзка с капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Указания и други” са публикувани отговори по зададени въпроси от инвестиционни посредници и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници във връзка с прилагането на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и попълване на отчетните форми.

Въпроси и отговори във връзка с капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Указания и други” са публикувани отговори по зададени въпроси от инвестиционни посредници и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници във връзка с прилагането на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и попълване на отчетните форми.

http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/kapitalova-adekvatnost-i-likvidnost-na-investitsionnite-posrednitsi/ukazaniya-i-drugi/