В отговор на засилващия се процес по дигитализация в застраховането КФН прие указания по прилагане на Наредба № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите


Наредба № 71 за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите, приета от КФН на 22.07.2021 г., е обнародвана в ДВ, бр. 64 от 2021 г. и е в сила. В съответствие с предвидените в нея делегации за издаване на указания по нейното прилагане, на свое заседание на 09.09.2021 г. КФН прие следните указания:
  • Указания относно прилагането на чл. 75, ал. 1 от Наредба № 71 във връзка със спазването на Насоките за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги, издадени от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA-BoS-20-002);
  • Указания относно прилагането на чл. 102, ал. 1 от Наредба № 71 във връзка със спазването на  Насоките за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии, издадени от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA- BoS-20/600).
    Посочените указания са приети от КФН в отговор на засилващия се процес по дигитализация в застраховането. Чрез тях КФН цели улесняване на прилагането на специфичните изисквания относно възлагането на дейности на доставчици на „облачни услуги“ (услуги, предоставяни чрез обработка на данни в т.нар. „облачно пространство“), които са източник на нови рискове за застраховатeлите и презастрахователите и налагат спазването на по-висок стандарт за информационна сигурност в тяхната дейност. С указанията си КФН цели създаването на допълнителни гаранции за спазването на поверителността, целостта и наличността на информацията и на информационните системи, с оглед ограничаване на оперативния риск, на който застрахователите и презастрахователите са допълнително изложени в резултат на използването на високи дигитални технологии за съхранение, обработка и достъп до данни.
    С приемането на посочените указания се постига завършване на уредбата на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането и насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. По този начин се създадат условия за по-добро управление на новите рискове, пред които са изправени застрахователите и презастрахователите, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в условията на дигитализиран застрахователен пазар.