Утвърждаване на справки по образец към финансовите отчети и към публични уведомления на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел и лицата по § 1д от ЗППЦК


На основание чл. 15, ал. 1 т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с § 3 от предходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (обн. ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образците на справки към финансови отчети и уведомления, предвидени в тази наредба.
Подготвена е и справка за притежаваните търговски недвижими имоти от дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи  недвижими имоти, на тримесечна и годишна база на индивидуална основа във връзка с изпълнение на Препоръки В и Г от Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 21 март 2019 г. (ЕССР/2019/3) (https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation190819_ESRB_2019-3~6690e1fbd3.bg.pdf), които КФН следва да прилага.
Утвърдените справки може да изтеглите от ТУК: