Утвърдени са нови образци на документи за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Във връзка с извършените изменения в Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г., Комисията за финансов прие решение № 272 от 12.04.2022 г., с което утвърди нови образци на документи, свързани с признаването на правоспособност на отговорен актюер. Образците на:
  1. заявление за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер;
  2. заявление за признаване на правоспособност на отговорен актюер след успешно полагане на изпит, организиран от КФН;
  3. заявление за признаване на правоспособност на отговорен актюер, положил успешно изпит пред професионална организация на актюерите; и
  4. заявление за признаване на правоспособност на отговорен актюер, придобита извън Република България
са публикувани в раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци