Управителният орган на ПД „Пиринхарт” АД се задължава да предложи на ОСА да не подлага на гласуване т.5 от дневния ред на ОСА, насрочено за 11.05.2007 г.

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава членовете на управителния орган на ПД „Пиринхарт” АД, гр. Разлог, да предложат на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.05.2007 г., съответно при условията на чл. 227 от Търговския закон на 25.05.2007 г., да не подлага на гласуване точка пета от дневния ред със съдържание:
„обсъждане на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за досегашната им дейност: проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за досегашната им дейност”.
Пълния текст на решение 630 може да намерите в раздел „Документи”.