УД „ДСК Управление на активи” АД получи одобрение за промяна в Правилата на Договорен фонд „ДСК Баланс”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „ДСК Управление на активи” АД
за промяна в Правилата на Договорен фонд „ДСК Баланс”, както и в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на „ДСК Баланс”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „ДСК Управление на активи” АД по Протокол  № 4 –VІІ/20.07.2006 г. и заседание на Надзорния съвет на УД „ДСК Управление на активи” АД по Протокол  № 4 –VІІ/21.07.2006 г.
Пълния текст на решение 591 може да намерите в раздел „Документи”.