УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промени в Правилата на ДФ „Алфа Индекс Топ 20”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата на ДФ „Алфа Индекс Топ 20”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД по Протокол от 05.04.2007 г.
Пълния текст на решение 635 може да намерите в раздел „Документи”.